Ga naar de inhoud

LEEFBAAR HOEGAARDEN BLIJFT GEKANT TEGEN WINDTURBINEPARK ENGIE

HOEGAARDEN – ‘Er is geen lokaal draagvlak voor de nieuwe aanvraag voor een windturbinepark door Engie. Vorig jaar probeerde Engie reeds via twee openbare onderzoeken toelating te krijgen voor de bouw van vier industriële windturbines op het grondgebied van de gemeente Hoegaarde. Het massale lokale verzet van onder meer burgerplatform Leefbaar Hoegaarden en van verschillende natuurverenigingen resulteerde in niet minder dan 570 bezwaarschriften. Ook nu bij de nieuwe aanvraag werden noch omwonenden noch natuurverenigingen betrokken’, stelt Leefbaar Hoegaarden.

“Het plan bestaat uit de bouw van windturbines van elk 5 MW, 150 m hoog en een rotordiameter van 139 m. 

Op een infoavond van LeefbaarHoegaarden

Het projectgebied ligt niet alleen op minder dan 500 m van de drie dorpskernen van Oorbeek, Hauthem en Hoxem, het ligt ook midden een kerngebied voor zeldzame en bedreigde akkervogels, roofvogels en vleermuizen en tevens pal in een gebied dat valt onder het soortenbeschermingsprogramma (SBP) van de grauwe kiekendief.”

“Er volgden vorig jaar ongunstige adviezen van de gemeente Hoegaarden, de stad Tienen, het Agentschap Natuur en Bos en van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Dit alles resulteerde op 24 november vorig jaar in een logische weigering door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Ondanks dit alles gaat Engie nu in beroep tegen deze uitspraak. Hierdoor komt de beslissing op het niveau van de Vlaamse overheid te liggen. Via een aantal minimale aanpassingen probeert Engie de gemeente Hoegaarden buitenspel te zetten.”

DERDE ONDERZOEK

 “Door deze tactische wijzigingen zet Engie ook opnieuw de hele mallemolen in gang voor een derde openbaar onderzoek over hetzelfde plan. Het openbaar onderzoek loopt momenteel en eindigt op 10 juni. De aanpassingen in het plan zijn minimaal. Ten eerste werden twee van de vier windturbines een aantal meter verplaatst zodat er geen tijdelijke aanpassingen aan gemeentewegen nodig zijn. Hierdoor is er geen toestemming meer nodig van de gemeente Hoegaarden wat dat punt betreft”.

 “Ten tweede werd er een vogelakker van 0,5 ha waarvan sprake was in de vorige aanvraag geschrapt en vervangen door een andere van 1,22 ha. 

Visualisatie vanuit Oorbeek

Het betreft dus een netto toename van niet meer dan 0,72 ha. Deze nieuwe vogelakker is trouwens verder van het projectgebied gelegen. Ten derde probeert Engie meer uitleg te geven over het camera-stilstand systeem. Helaas doet die uitleg meer vragen rijzen dan ze er beantwoordt.”

NIETS VERANDERD VOOR NATUUR

“De deputatie oordeelde vorig jaar in navolging van het advies van het POVC dat de aanvraag de natuurtoets niet doorstond. Ook over de passendheid in het landschap had het POVC bedenkingen. Aangezien aan de kern van het plan niets veranderd is, blijven alle bezwaren en bezorgdheden rond impact op trekroutes, zeldzame akkervogels en het soortenbeschermingsprogramma van de grauwe kiekendief gegrond.”

“Ook de impact op omwonenden door slagschaduw en geluid wordt met deze nieuwe aanvraag geenszins verminderd. Alle bezwaren die in de vorige openbare onderzoeken ingediend werden, worden gelukkig meegenomen bij de nieuwe beoordeling. Blijkbaar is het streven naar draagvlak, zoals een aanvrager zou horen te doen op Engie niet van toepassing. We rekenen nu op de Vlaamse overheid om deze aanvraag te weigeren conform artikel 16§1 van het Natuurdecreet en om het voorzichtigheidsprincipe in dit dossier te hanteren’, tot daar de visie van  LeefbaarHoegaarden.- HCH

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email