Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN (1988 -1994)

FRANS HUON WORDT BURGEMEESTER: OVER VLAAMSE TOONTUINEN, DE TGV EN PRINSELIJKE BEZOEKEN

HOEGAARDEN – We sloten het vorig hoofdstuk af met de verkiezingen van 1988, waarbij Frans Huon duidelijk het grootste aantal voorkeursstemmen haalde. Er werd beslist dat Roger Kerrijn nog twee jaar burgemeester zou blijven om aldus zijn 20 ste verjaardag als burgemeester te kunnen vieren. Dit gebeurde, daarna nam Frans Huon zijn plaats in. In de jaren die eraan kwamen zou zeker het project Vlaamse Toontuinen centraal staan. In deze periode zien we ook de site de Gete en Altenaken van de Hoegaardse brouwerij eraan komen. Raadslid Louis Vandenwijngaerden was zowat de actiefste om een aantal zaken aan te klagen, bij de PVV was dat Marco Bogaerts.  Ook Natuur en Landschap werd een serieuze drukkingsgroep

Roger Kerrijn en Frans Huon © Leyssens

De uittredende CVP-meerderheid won de verkiezingen in oktober 1988 en haalde nog een zetel meer: 11 op 17.  De PVV verloor een zetel en kwam op 4, terwijl de SP er 2 behield. Verrassend was het stemmenaantal van de 3de CVP kandidaat Frans Huon, die 1169 stemmen haalde, of 287 stemmen meer dan zijn lijsttrekker Roger Kerrijn. Ook bij de PVV halen de 2 de en de 3 de op de lijst meer stemmen dan lijsttrekker Freddy Mannaerts. Ziehier de rechtstreeks verkozenen en hun voorkeurstemmen: CVP: Roger Kerrijn (882), Cyrille Vandermolen (642), Frans Huon (1169), Georges Gilis (662), Suzanne Swellen (787), Siska Van Esch (382), Denis Theunis (400), Jean Pierre Taverniers (486), Willem Torry (460), Marc Rimanque (396) en Luc Massa (513) PVV: Freddy Mannaerts (415), Marco Bogaerts (476), Gaston Hendrickx (443), en Armand Vandepoel (378). SP: Jef Ausloos (309) en Louis Vandenwijngaerden (286).

Nieuwkomers in de gemeenteraad waren Luc Massa, Willem Torry, Marc Rimanque, Ciska Van Esch, Marco Bogaerts, Armand Vandepoel en Louis Vandenweyngaerden.

De OCMW-raad werd in de gemeenteraad van januari 1989 gestemd en er kwamen 6 CVP-ers, 2 PVV-ers en 1 SP-er uit de bus: Georges Gilis, Jozef Michel, Maria Marchal, Alfons Vermeulen, Maurice Smets en Paul Schoovaerts (CVP), Louis Bollen en Georges Steenwinckels (PVV), en André Schoensetters (SP).

De CVP-lijst in 1988

SP-raadslid Louis Vandenweyngaerden wilde in maart 1989 een commissie in het leven roepen om een reglement van “Openbaarheid van Bestuur” op te stellen. Op dat ogenblik was er van dit gegeven nauwelijks sprake in het land, en het CVP-bestuur ketst zijn voorstel af.

De prijs van de aan te kopen eigendom aan de Tiensestraat voor het OCMW-rusthuis bedroeg 4,6 miljoen frank. De oppositie was tegen de inplanting op die plaats omdat men met verdiepingen ging werken, niet ideaal voor bejaarden. OCMW-voorzitter Georges Gilis repliceerde dat 95% van de Hoegaardiers het rusthuis in de Tiensestraat wilde behouden.

De Handelaarsbond werd in 1970 opgericht naar aanleiding van een braderie waarvan Charles Bullens, Louis Bosmans en Paul Cauwberghs initiatiefnemers waren. De officiële stichting volgde pas in 1973. Er kwamen handelaars bij en er volgden 6 handelsbeurzen. Er werden ook heel wat braderieën georganiseerd. Thans in mei 1989 hield de Handelaarsbond het voor bekeken. Voorzitter Jacques Georges en zijn over blijvende bestuursleden overhandigden de bestelwagen van de Handelaarsbond aan het Hoegaardse OCMW.

De nieuwe gemeenteraad in 1989

De SP en PVV-mandatarissen stonden in mei 1989 voor een gesloten deur, de dag van de gemeenteraad om 19 uur. “De gemeentewet zegt nochtans dat de notulen één uur voor de ge meenteraadszitting op tafel moeten liggen”, fulmineerde het raadslid Louis Vandenweyngaerde

Het BPA de Gete werd definitief goedgekeurd op de raadszitting einde mei. Er kwam uiteindelijk geen bufferzone aan de kant Precomplet. Aan het collectieve bezwaar van ’t Stichelke werd wel gevolg gegeven: geen vensters in de bedrijfsgebouwen aan de kant Stichelke.

De PVV-gemeenteraadsleden Gaston Hendrickx en Armand Vandepoel organiseerden in juni 1989 verkeerschaos op de Overhem. Om duidelijk te maken dat de schoolbussen de bocht niet konden nemen aan de Paardskerkhofstraat zonder daarvoor op privé-eigendom te rijden, hadden beide raadsleden zich geparkeerd, de ene regelmatig op het kruispunt, de andere op het privéterrein. Gevolg: geblokkeerde bussen.

Eén maand na de goedkeuring van het BPA La Ghète, zorgde dit nog altijd voor animo in juni 1989. Door de verwarde manier van stemmen had toen niemand begrepen dat PVV gemeenteraadslid Freddy Mannaerts voor het BPA La Ghète had gestemd, terwijl de PVV tegenstemde en de SP zich onthield. “Ik kon onmogelijk tegen de brouwerij stemmen” luidde de uitleg van het raadslid dat daarna de raadzaal verliet om zijn statement kracht bij te zetten.

Door een tussenkomst van raadslid Louis Vandenweyngaerden werden einde juni 1989 de punten over de Hoegaardse rekeningen afgevoerd. Nu wilde de oppositie opnieuw vergaderen op 1 juli, maar de CVP meerderheid daagde niet op. Ook naar de tweede bijeenroeping op 6 juli kwam de CVP niet.

Suzanne Swellen en Luc Massa

Het raadslid wilde met die bijeenroepingen het gebrek aan openbaarheid van bestuur aantonen. Derde keer, goede keer. Op de 3de gemeenteraad bijeengeroepen op 10 juli kwam de CVP fractie wel. De rekeningen van het OCMW en de gemeente werden goedgekeurd.

Het voorgestelde tracé van de HST lag al van in Bierbeek ten zuiden van de E40, dus zou het zo doorgetrokken worden, zo werd gemeld in januari 1990. Hoewel Hoxem dicht bij de E40 lag moest geen enkel huis onteigend worden. De verkeerswisselaar van Rommersom zou volledig worden herzien. Achteraf gezien ook geen succes.

Voor het eerst werd het project “Vlaamse Toontuinen” voorgesteld, in maart 1990. Er was al een brochure van de vzw Vlaamse Toontuinen, die het park Bail en het koetshuis in beslag zou nemen. Ook het kapittelhuis zou gebruikt worden, maar de Hoegaardiers zouden te allen tijde gratis het park binnenmogen.

Ook in eigen CVP-rangen kreeg schepen Frans Huon in mei 1990 tegenkanting voor het project “Vlaamse Toon tuinen”. “Alles komt in kannen en kruiken. We hebben voor de aankoop van het domein 2,5 miljoen frank toelage gekregen voor Openbare Groenzone, passieve recreatie dus. We moeten er nu voor zorgen dat de gemeente dat geld niet moet teruggeven, want de Tuinen werken met sponsoring. Voor de Hoegaardiers blijft het park alleszins gratis toegankelijk”, reageerde Frans Huon.

Op uitnodiging van de NMBS en de Franse spoorwegen ging het Hoegaardse gemeentebestuur een ritje maken met de TGV, tussen Parijs en Le Mans. Er gingen ook afgevaardigden van milieugroepen, en inwoners van Hoxem en Rommersom mee. Schepen Frans Huon was initiatiefnemer, maar burgemeester Roger Kerrijn en SP-raadslid Louis Vandenweyngaerden gingen niet mee. “We werden te laat ingelicht”, zo luidde de weinig overtuigende uitleg.

De voorzitter van de vzw Vlaamse Toontuinen was Armand Maho in juli 1990. “De idee Toontuinen op te richten komt van onze PR man Johan Roggen, die ook actief is bij de radio. We willen types van tuinen laten zien aan jonge bouwers of andere geïnteresseerden. In een eerste fase worden 12 tuinen ontwikkeld. We rekenen op 40.000 bezoekers per jaar, maar 30.000 is voldoende om rendabel te zijn”, aldus Armand Maho.

Interbrew had in september 1990 de gronden van de voormalige suikerfabriek Grand Pont gekocht, in totaal 25 ha. De h. Robberechts uit Lubbeek zette zijn project van winkelcentrum niet door, en verkocht de gronden door aan Interbrew. Ofwel kwam er een administratief gebouw, of een volledig nieuwe productie-eenheid voor speciale bieren. In dat geval sprak men van een 500-tal bij komende arbeidsplaatsen. Het werd de derde brouwerijsite in Hoegaarden.

Weldra zou ook de nieuwe site “de Gete” van de brouwerij aan de Ernest Ourystraat geopend worden. Op dat ogenblik bedroeg de dagproductie van de brouwerij 175.000 liter.

Minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback (SP) bracht een werkbezoek aan Hoegaarden in november 1990 en zag geen lijn in het beleid. “Een eerste probleem voor Hoegaarden is het gevaarlijke kruispunt in Altenaken, maar daarvoor moet men naar hogere instanties. Men gaat in de Toontuinen een mooie tuin kapot maken, door er andere in te plaatsen”, aldus de kritiek van Tobback, geïnspireerd door de plaatselijke SP-afdeling.

AFSCHEID ROGER KERRIJN

Burgemeester Roger Kerrijn (CVP) kwam in december 1990 niet naar de raadszitting, waar de beslissing moest genomen worden om het kapittelhuis en park over te hevelen van openbaar domein naar privaat domein van de gemeente. Officieel luidde het dat hij weerhouden was op zijn werk, maar hij had op voorhand gewaarschuwd, dat hij de Toontuinen, het project van zijn opvolger Frans Huon, nooit zou goed keuren. Ook CVP-raadslid Denis Theunis onthield zich bij de stemming. Bij de PVV was men verdeeld, en bij de SP stemde men tegen. In juli was nochtans nog iedereen unaniem in de beslissing om schepen Huon te machtigen om met de vzw Vlaamse Toontuinen te onderhandelen. De eerste werken in de tuinen werden uitgevoerd op 17 december.

Afscheid van oude burgemeester

Op de raadszitting van 27 december 1990 hing burgemeester Roger Kerrijn de burgemeesterssjerp aan de haak. Hij werd opgevolgd door Frans Huon, volgens een afspraak gemaakt na de verkiezingen van 1988. Roger Kerrijn was 65 jaar, en was 20 jaar burgemeester. Zijn beroepsloopbaan begon hij op Financiën, en dan ging hij naar Economische Zaken, waar hij als Adviseur op rust werd gesteld. Zijn politieke loopbaan begon hij in Hoegaarden in 1958, toen hij met zijn vrienden Fourie, Vandermolen en Van Nerum, werd verkozen tot CVP raadslid. Hij behoorde 12 jaar tot de oppositie en werd burgemeester van een CVP-BSP coalitie in 1971.

FRANS HUON BURGEMEESTER

De nieuwe burgemeester Frans Huon werd in januari 1991 ingehaald met een groot feest. In stoet werd de nieuwe burgervader, VML-harmonie op kop, afgehaald aan zijn woning. Vandaar trok de stoet naar het gemeentehuis, waar Frans Huon symbolisch de sleutel overhandigd kreeg. Achteraf volgde nog een volksfeest in de sporthal. Er werd ook vuurwerk ontstoken en Jean-Baptist Van Autgaerden, uitgebeeld door Willem Torry, was aanwezig op de plechtigheid. Opvallende afwezige bij de viering: Roger Kerrijn. CVP-voorzitter Fred Francart was er zeker van dat er heel wat in het dorp ging veranderen, Frans Huon kennende. “Frans denkt niet van vandaag op morgen, maar jaren vooruit”, aldus Francart.

Onthaal van Frans Huon als nieuwe burgemeester

Frans Huon was de 17de burgemeester sinds de Nieuwe Tijd. Willy, Roger, François Huon, overal bekend als Frans Huon, werd geboren op 8 december 1939, als zoon van een maalder veevoederfabrikant uit Hauthem. De nieuwe burgemeester huwde in 1972 met Anne-Marie Peeters, en had twee dochters Helena en Gerlinde. Hij was handelsingenieur en werkt bij de Citrique Belge. Zijn politieke loopbaan startte in 1970 toen hij CVP-gemeenteraadslid werd. In 1976 werd hij 1ste schepen, in 1982 2de schepen, en in 1988 opnieuw 1ste schepen.

De Hoegaardse SP voerde intensief actie aan het gevaarlijke kruispunt in Altenaken. Automobilisten werden gestopt en gevraagd een petitie te ondertekenen. “We stellen een rotonde voor, en zeker een versmalling van de rijweg tot twee rijvakken”, aldus SP-raadslid Louis Vandenweyngaerden. Het gevaarlijke kruispunt in Altenaken werd in februari 1991 voorlopig aan gepast. Via wegmarkeringen werd de rijweg van vier naar twee rijstroken teruggebracht.

De vice-gouverneur van Brabant schorste de gemeente raadsbeslissing van 5 december 1990, om bepaalde gedeelten van het kapittelpark in erfpacht te geven aan de vzw Vlaamse Toontuinen. Volgens de provincie werd zo geen garantie gegeven tot verdere bescherming van het park. Mits enkele aan passingen kwam dit echter in orde.

Op 5 maart 1991 leidde Frans Huon zijn eerste gemeenteraad als burgemeester. Zijn benoeming bleef wat uit, door het gebruik van de naam Frans i.p.v. Willy, maar nu kon hij toch de eed afleggen bij de Gouverneur. Tegelijk zou ook een nieuwe schepen worden aangeduid.

Jozef Michel (CVP) uit Outgaarden, nam door het verdwijnen van Roger Kerrijn uit de raad, opnieuw zijn plaats in als raadslid. Jozef Michel was 18 jaar schepen in Outgaarden, en zes jaar schepen in Hoegaarden. Van 1982 tot 1988 was hij gemeenteraadslid, waarna hij naar het OCMW schoof. Roger Abts (CVP) kwam in de OCMW-raad Jozef Michel vervangen. Er werd ook een nieuwe schepen verkozen, namelijk Jean – Pierre Taverniers uit Hauthem. Hij kreeg landbouw, deelgemeenten, sport en jeugd als bevoegdheden.

Georges Gilis en Jean-Pierre Taverniers

PRINSES EN ETIKET HOEGAARDS BIER

Op 22 maart 1991 kwam Prinses Paola een opvoering van het Passiespel bijwonen. Voor Hoegaarden kon het bezoek van de Prinses van Luik, op de vooravond van één van de belangrijkste feestweekends van het jaar, met de palmzondagactiviteiten, niet beter vallen. De kersverse burgemeester Frans Huon fungeerde als gastheer. Na het passiespel was er een receptie op het gemeentehuis.

De gemeente vroeg in april 1991aan de ruilverkaveling om de verbinding van de Tommestraat met de weg naar Jodoigne, als tweevaksbaan te voorzien, om het centrum te ontlasten. Burgemeester Huon noemde dat de “Ring rond Hoegaarden”. Het ging om een stuk dat in de volksmond “de Konijnenpijp” genoemd wordt.

De ontvangst van prinses Paola

De Vlaamse Toontuinen werden officieel ingehuldigd door Gaston Geens, voorzitter van de Vlaamse Executieve, in juni 1991.

De oppositie drong in oktober 1991 aan op een vaste vergaderdag voor de gemeenteraad, maar burgemeester Frans Huon wilde daar niet van weten. “Vergaderen om te vergaderen heeft geen zin”, aldus de burgemeester.

Burgemeester Frans Huon haalde bij de voorbije provincieraadsverkiezingen 5589 stemmen voor de CVP en werd daar mee provincieraadslid. Hij was lijsttrekker voor de CVP en loste dus de verwachtingen in, in november 1991.

Ereburgemeester André Hettich, de liberale voorman overleed in december 1991 op 87-jarige leeftijd, aan een slepende ziekte. Hij was 12 jaar burgemeester geweest en ook nog jaren schepen en raadslid.

De SP afdeling van Hoegaarden diende in februari 1992 klacht in bij het hoog bestuur voor milieu-inspectie. De gemeente Hoegaarden zou, volgens de SP, niet kordaat genoeg optreden tegen het sluikstorten, en er zelfs medeplichtig aan zijn.

Bij de PVV werd in maart 1992 afscheid genomen van de OCMW-raadsleden Georges Steenwinckels en Louis Bollen. Georges Steenwinckels had 27 jaar OCMW-dienst achter zich, eerst in Outgaarden en dan in Hoegaarden. Louis Bollen zetelde in het OCMW sinds 1982. Ze werden opgevolgd door respectievelijk Paul Gasia en Omer Huts.

Er was in juli 1992 een twist ontstaan over de nieuwe etiketten van het Hoegaards bier, waarbij het wapenschild van Hoegaarden met bisschopsarm en staf, werd vervangen door een schoof stro. De marketing afdeling van Interbrew, had zonder iemand iets te vragen, die etiketten gemaakt, omdat de bisschopsarm hen te veel deed denken aan een trappist. Interbrew werd gewezen op het belang van dit wapenschild in de geschiedenis van Hoegaarden en het bier, en ze kwamen op hun beslissing terug.

Op de oude spoorweg berm Hoegaarden-Rommersom zou een betonnen fietspad worden gelegd over een lengte van 1800 meter, zo werd in augustus 1992 beslist. Hoegaarden wilde langs daar een alternatief fietspad naar Tienen.

Sinds de opening van de Vlaamse Toontuinen in juni 1991 kwamen tot oktober 1992 meer dan 34.000 betalende bezoekers over de vloer. Uiteraard waren daar de Hoegaardiers niet meegerekend, want die mochten gratis binnen.

Vanaf half november tot begin december 1992 werd de verruimingsoperatie bij de liberalen doorgevoerd en veranderden de PVV-raadsleden in VLD-raadsleden.

In januari 1993 werd beslist de gemeentelijke bibliotheek onder te brengen in de vroegere garage Vanthienen, en deze aan te kopen voor 8 miljoen frank.

KLEIDUIFSCHIETING, RULVERKAVELING EN BROUWERIJ

Het SP bestuur van Hoegaarden nodigde in februari 1993 de minister Louis Tobback en SP-voorzitter Frank Vandenbroucke uit, voor een wandeling in Hoegaarden. Vooral het dossier ruilverkaveling werd aangekaart. De opdracht voor de wegenwerken werd op 11 september 1992 aanbesteed, en lag nu ter goedkeuring op het kabinet van Minister De Batselier. Onder SP-druk werd dit uitvoeringsbesluit tegengehouden en werd gewacht op een bijkomende milieutoetsing. Toch gaven de SP-excellenties toe dat de ruilverkaveling Hoegaarden de eerste was waar serieuze maatregelen, naar het milieu toe, werden getroffen. Burgemeester Frans Huon vond het onverantwoord dat Tobback en Vandenbroucke zich met een plaatselijke aangelegenheid als de ruilverkaveling kwamen bemoeien. Ze gaven ook kritiek op kleiduifschieting in Hauthem.

Natuur en Landschap verzette zich tegen de kleiduifschieting en was gekant tegen de brouwerij in Altenaken.  SP-raadslid Louis Vandenweyngaerden vond in maart 1993 een toelating voor de kleiduifschieting Kerrijn in Hauthem, onbegrijpelijk. Burgemeester Huon had aan de kleiduifschutters van week tot week een tijdelijke vergunning gegeven, maar Vandenweyngaerden pikte dit niet.

Indien er niet snel een overeenkomst bereikt werd tussen de verschillende partijen, dreigde minister De Batselier in april 1993, de Hoegaardse ruilverkaveling te blokkeren. De natuurverenigingen vroegen meer grindwegen i.p.v. beton. De minister wilde ook dat het ruilverkavelingcomité de schade in het Schoorbroek herstelde. De milieuraad bleef zich verzetten.

Burgemeester Frans Huon legde in mei 1993 uit waarom de brouwerij in Altenaken mocht beginnen te bouwen, zonder de milieuvergunning. “We wisten dat de milieucommissie ‘ja’ zou antwoorden, en het moest snel gaan. In Jupille is immers voldoende brouwcapaciteit om ook het Hoegaards bier te brouwen, en we moeten vermijden dat de brouwerij naar die site zou verhuizen”, aldus Huon.

Bart Hendrix volgde Jules Cipers op, als gemeentesecretaris, op 1 september. Dan ging Jules Cipers met pensioen. Bart was een 26-jarige licentiaat in de Rechten die op dat ogenblik in Tienen aan de Goossensvest woonde, maar afkomstig was uit een Hoegaardse familie. Alle fracties uit de gemeenteraad hadden unaniem voor hem gestemd, nadat hij ook de beste uitslag behaalde op het examen.

Minister De Batselier trok in januari 1994 de toelating van de provincie Brabant voor de kleiduifschieting in Hauthem in. Er werd hiertegen zwaar actie gevoerd door de regionale vereniging Natuur en Landschap, en de plaatselijke SP-afdeling

De Regionale Vereniging Natuur en Landschap, en meer bepaald voorzitter Jaak Geebelen, was in januari 1994 verontwaardigd over de manier waar op de aanvraag voor kasseien in de Keulenstraat werd verworpen. Geebelen klaagde de expansiepolitiek van burgemeester Huon aan: de betonnering van landelijke wegen, de Vlaamse Toontuinen, nieuwe verkavelingen, het wachtbekken in het Schoor, de ruilverkaveling en de nieuwe brouwerij. Hij betwijfelde of dit allemaal ten goede kwam aan de Hoegaardse bevolking en het landelijke karakter van Hoegaarden.

Op 2 februari 1994 kwam Prins Filip op bezoek in Hoegaarden. Hij werd eerst ontvangen op het gemeentehuis, daarna in brouwerij de Kluis. Op het gemeentehuis dronk hij een Hoegaarden, samen met Die Edele Orde vanden Moutstock en werd borgher van Hoegaarden.

De gemeentebegroting werd afgesloten met een positief saldo, zowel in totaal als voor het eigen dienstjaar. Toch waren SP- en VLD-oppositie tegen.  De SP omdat er nog steeds onduidelijkheid was over de bijdrage van de Vlaamse Toontuinen aan de gemeente, en de VLD omdat de grondbelastingen niet naar beneden gingen. De gemeenteraad besliste unaniem een motie te sturen naar minister De Batselier om hem te vragen zijn beslissing i.v.m. de kleiduifschieting in Hauthem te herzien.

“Einde maart 1994 is het voorontwerp voor een rusthuis van 70 bedden klaar”, zei OCMW-voorzitter Georges Gilis. Er werd gehoopt het jaar daarop in maart met de bouw te kunnen beginnen. Als het nieuwe rusthuis klaar was, zou het oude gebouw volledig gesloopt.

De VLD organiseerde in de diverse gemeenten een politiek praatcafé. Er kwam protest vanuit Outgaarden dat zich niet vertegenwoordigd voelde, noch in de jeugdraad, noch in de milieuadviesraad.

Burgemeester Frans Huon stak in april 1994 een beschuldigende vinger uit naar SP-raadslid Louis Vandenweyngaerden. “ De 11 miljoen frank verhoging van het prijskaartje van de ruilverkaveling zijn het resultaat van een jaar oppositie en het doen blokkeren van het dossier bij minister De Batselier”, aldus  Huon. Volgens Louis Vandenweyngaerden had de meerprijs te maken met een andere manier van betoelagen. Hij bleef erbij dat de ruilverkaveling een catastrofe was voor het milieu.

VLD-raadslid Marco Bogaerts verliet woedend de gemeenteraad omdat zijn vier bijkomende agendapunten niet door burgemeester Frans Huon weerhouden werden. Er was geen enkele motivatie toegevoegd aan de punten, vandaar de weigering. Bogaerts diende klacht in bij de Bestendige Deputatie, zonder enig resultaat echter.

Voor het eerst werden in juni 1994 alle stemlokalen, ook die van Outgaarden en Meldert, in de sporthal ondergebracht. Alles verliep rimpelloos.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1994

In juni 1994 werd gemeld dat  de VLD en de SP gaan met een gemeenschappelijke lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen zouden gaan.. De idee kwam van de VLD. Volgens hen was een gemeenschappelijke lijst de enige manier om de CVP-meerderheid van burgemeester Frans Huon te breken. De lijst zou Hoegaarden 2000 genoemd worden, maar wijzigde later in HTD, afkorting van Hoegaarden Tweeduizend, omdat geen cijfers in de lijstnamen toegelaten waren. Er werden ook onafhankelijke kandidaten verwacht. VLD voorzitter André Das wenste in juli 1994 afstand te nemen van de plannen om met een Hoegaarden 2000 lijst uit te pakken. Volgens hem was het akkoord met de SP ondertekend door enkele misnoegde raadsleden.

Marco Bogaerts en Freddy Mannaerts

Terwijl iedereen zich aan twee lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van  oktober 1994 verwachtte, namelijk CVP en HTD, werden nu nog twee andere lijsten, weliswaar onvolledig, ingediend: WOW en ANDERS

Tussen al dat verkiezingsgeweld in werd in september 1994 op het gemeentehuis de officiële verzusteringsoorkonde met Altmünster ondertekend, door de burgemeesters Jozef Treml van Altmünster en Frans Huon van Hoegaarden. Eenzelfde plechtigheid had al plaats gevonden in het Oostenrijkse Altmünster.

De CVP haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen de volstrekte meerderheid met 11 zetels tegen 6 zetels voor HTD. Opmerkelijk was dat bij HTD Louis Vandenweyngaerden die zich de voorbije zes jaar het meest roerde in de oppositie, niet verkozen was. De CVP haalde 56,4% van de stemmen, HTD 35,4%. Voor Anders en WOW werd niemand verkozen. Burgemeester Frans Huon volgde zichzelf op. Bij de CVP trappelden heel wat tenoren ter plaatse of gingen zelfs licht achteruit. Bij HTD scoorden alle tenoren, uitgezonderd Jef Ausloos, minder goed dan op hun aparte lijsten. De bevolking had dus duidelijk HTD niet geapprecieerd.

Ziehier de rechtstreeks verkozenen en hun voorkeursstemmen: CVP: Frans Huon (1140), Suzanne Swellen (650), Georges Gilis (577), Cyrille Vander molen (727), Luc Massa (534), Jean-Pierre Taverniers (492), Willem Torry (380), Marc Rimanque (431), Ciska Van Esch (344), Paul Schoovaerts (381) en Fred Francart (463). HTD: Marco Bogaerts (444), Gaston Hendrickx (400), Geert van den Steen (393), Albert Lochy (353), Freddy Mannaerts (357) en Jef Ausloos (327)

Op de raadszitting van december 1994 werd afscheid genomen van vijf raadsleden, waarvan drie uit Meldert: Roger Rosseels (CVP), Armand Vandepoel (VLD), en Denis Theunis (CVP). Jozef Michel (CVP) en Louis Vandenweyngaerden (SP), werden ook uitgewuifd. – HCH