Ga naar de inhoud

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN (1994 – 2000)

FRANS HUON WINT RUIM IN 1994, MAAR ONDANKS MISLUKT HTD-EXPERIMENT GAAT ABSOLUTE MEERDERHEID BIJNA VERLOREN IN 2000

HOEGAARDEN – We sloten vorig hoofdstuk af met de verkiezingen in 1994, waarbij de oppositiepartijen hun krachten bundelden, evenwel zonder resultaat, want de nieuwe partij HTD kreeg minder stemmen dan de liberalen en socialisten samen bij de vorige verkiezingen. Deze samenwerking van liberalen en socialisten zou maar zes jaar duren. Het werd een redelijk rustige legislatuur die toch bijna desastreus afsloot voor burgemeester Huon, want op enkele stemmen na kon hij zijn absolute meerderheid redden. Dat er gefoefeld of zeker heel wat nalatigheid geweest is,  bij de verkiezingen van 2000 is een feit. Daar komen we nog uitgebreid op terug.

Frans Huon © Leyssens

Alleszins burgemeester Frans Huon maakte deze legislatuur rond met zijn schepenen Cyrille Vandermolen, Suzanne Swellen, Luc Massa en Jean Pierre Taverniers.

De CVP haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen de volstrekte meerderheid met 11 zetels tegen 6 zetels voor HTD. Opmerkelijk was dat bij HTD Louis Vandenweyngaerden die zich de voorbije zes jaar het meest roerde in de oppositie, niet verkozen was. De CVP haalt 56,4% van de stemmen, HTD 35,4%. Voor Anders en WOW werd niemand verkozen. Burgemeester Frans Huon volgde zichzelf op. Bij de CVP trappelden heel wat tenoren ter plaatse of gingen zelfs licht achteruit. Bij HTD scoorden alle tenoren, uitgezonderd Jef Ausloos, minder goed dan op hun aparte lijsten. De bevolking had dus duidelijk HTD niet geapprecieerd.

Ziehier de rechtstreeks verkozenen en hun voorkeursstemmen: CVP: Frans Huon (1140), Suzanne Swellen (650), Georges Gilis (577), Cyrille Vander molen (727), Luc Massa (534), Jean-Pierre Taverniers (492), Willem Torry (380), Marc Rimanque (431), Ciska Van Esch (344), Paul Schoovaerts (381) en Fred Francart (463). HTD: Marco Bogaerts (444), Gaston Hendrickx (400), Geert van den Steen (393), Albert Lochy (353), Freddy Mannaerts (357) en Jef Ausloos (327). Dit was ook de samenstelling van de gemeenteraad in januari 1995.

De nieuwe OCMW-raad kreeg 6 CVP-ers en 3 HTD-ers. Georges Gilis werd opnieuw voorzitter. Volgende raadsleden kwamen uit de bus: Franky Debaus, Anneke Alderweirelt, Jacques Hendrickx, Inge Haccour, Maurice Smets (allen CVP), Louis Vandenweyngaerden, Marianne Taverniers en Pierre Hermans (allen HTD).

De HTD lijst in 1994

Op 30 november 1994 werd het openbaar onderzoek over de 2de fase van de ruil verkaveling afgesloten. In deze fase werden onder meer wachtbekkens voorzien aan de Langegrachtstraat en in Nerm. Landbouwer Rik Cipers en de land bouwraad verzetten zich tegen het geplande wachtbekken aan de Langegrachtstraat, dat ze nutteloos noemden in januari 1995.

Het gemeentelijke magazijn verhuisde in maart 1995 voorlopig naar de werkplaatsen van Dufour aan de Stoopkensstraat. De gemeente huurde de werkruimtes voor een periode van drie jaar. Zodra de werken van Aquafin aan de Slachthuisstraat begonnen, was het oude slachthuis, dat dienst deed als gemeentelijke opslagplaats immers niet meer bereikbaar.

De Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant weigerde in maart 1995 de vergunning voor een kleiduifschietstand in Hauthem. Eigenaardig, want bij een vorige aanvraag had de provincie de vergunning toegekend, maar werd ze teruggefloten door de minister. De provinciale milieucommissie had nu nochtans ook gunstig advies gegeven, maar de Deputatie struikelde over de inplanting die niet strookte met het Gewestplan.

Lowie Steenwegen uit Glabbeek was in april 1995 als opvolger van Agalev in de Vlaamse Raad terecht gekomen, en hij beschuldigde het bedrijf Vandermolen Plastics van illegale lozing van chemische stoffen. Schepen voor Leefmilieu Cyrille Vandermolen, die geen bedrijfsleider meer was van Vandermolen Plastics, weerlegde met klem deze aanklacht.

Verkiezingen in 1994

Jozef Michel (CVP), voormalig schepen in Outgaarden en Hoegaarden, en ook jaren raadslid, kwam opnieuw in de gemeenteraad, na het ontslag van Georges Gilis die OCMW-voorzitter wordt. Na het ontslag van Fred Francart (CVP) in mei 1995  kwam Jacques Hendrickx naar de gemeenteraad.

Op 27 mei, de Dag van het Park werd de Koning Boudewijntuin in de Vlaamse Toontuinen ingehuldigd, door Minister-President Vandenbrande en Minister De Batselier, zo stond in de uitnodiging. Maar de dag zelf gaven beide excellenties verstek.

De aanleg van een nieuwe collector van Aquafin, van in Outgaarden tot aan het zuiveringsstation in Overlaar, startte half september. Recente overstromingen in Kumtich en Vissenaken, waar Aquafin aan het werk was, maakten de inwoners ongerust. Tijdens een infovergadering op het gemeentehuis in augustus 1995  vreesden de bewoners vooral dat de nieuwe buizen met 40 cm diameter het water bij hevig regenweer niet gingen slikken. Burgemeester Frans Huon zette echter de zaken recht. Aquafin zou in de collector alleen afvalwater opvangen. Het hemelwater of gewone regenwater bleef naar Gete en beek stromen.

OVER HET RUSTHUIS

Burgemeester Frans Huon zei in september 1995 dat het zeer onwaarschijnlijk was dat het nieuwe rusthuis aan de Tiensestraat zou komen.  Men kon het nieuwe gebouw immers niet bouwen, zonder minstens een stuk van het oude te slopen, en dat was niet naar de zin van hogere instanties. Bovendien zou men ondertussen ook niet weten waar men de oudjes moest plaatsen. De piste van een rusthuis naast ’t Paenhuys werd vroeger bewandeld, maar ook al verlaten. Een rusthuis naast een jeugdhuis kon niet.

Nieuwe gezichten in de gemeenteraad in 1995

De HTD-oppositie was verbolgen omdat het reeds jaren aanslepende dossier van het rusthuis nu weer gewijzigd werd. Er werd afgestapt van de bouw plaats aan de Tiensestraat. De oppositieraadsleden Freddy Mannaerts en Gaston Hendrickx stelden vast dat OCMW-voorzitter Georges Gilis één jaar geleden leugens was komen verkopen op de gemeenteraad, en ze vroegen zijn ontslag. Burgemeester Frans Huon verdedigde de OCMW-voorzitter. Het dossier sleepte al zolang aan, omdat de wetgeving terzake steeds veranderde. Frans Huon gaf afspraak in 1998 voor de inhuldiging van een nieuw rust huis, maar op een andere locatie. Het werd uiteindelijk 2007 (nvdr)

Vooraleer met plannen voor de oude brouwerij Loriers uit te pakken wilde de gemeente de bestemming van de gronden wijzigen, via een BPA, van industriezone tot woonzone in oktober 1995. De toren van de brouwerij Loriers was sinds de sluiting van de brouwerij in 1962 in verval. De Vlaamse Watermaatschappij betrok een deel van de gebouwen en er zat ook een vervoermaatschappij in. De watermaatschappij zou nog gedurende enkele jaren minstens de helft van de gebouwen gebruiken. De gemeente wilde het bedrijfsterrein saneren.

Na de gemeenteraad van Tienen, ging ook het college van Hoegaarden principieel akkoord met de samenwerking tussen beide politiekorpsen. In Hoegaarden zou een vierde politieagent bijkomen.

AMBACHTELIJKE ZONE, JEUGDHUIZEN EN SCHIETSTAND

De gemeenteraad keurde de nieuwe ambachtelijke zone goed in november 1995. De wegenis en rioleringswerken zouden 19,1 miljoen frank kosten. Op het perceel tussen de J. Lowetlaan, de Bleystraat, de oprit E40 en Altenaken werd een lus aangebracht, opgedeeld in 20 percelen van 20 tot 30 are.

“Beide Hoegaardse jeugdhuizen zullen blijven bestaan en zullen dezelfde de inkomsten hebben als vroeger. Al moesten we daar een rijke suikernonkel voor vinden”  stelde burgemeester Frans Huon op de gemeenteraad. Eén en ander was het gevolg van het nieuwe jeugddecreet, waardoor het jeugdwerk in Hoegaarden een vaste subsidie uitbetaald kreeg, gebaseerd op het aantal jongeren in de gemeente. De twee Hoegaardse jeugdhuizen ’t Paenhuys en de Klup die voorheen gesubsidieerd werden door de Vlaamse Gemeenschap vielen nu sterk terug. ’t Paenhuys en de Klup hadden respectievelijk 564 en 409 leden, maar daar waren heel wat niet-Hoegaardiers bij, en die werden niet meegerekend.

De HTD-oppositie voelde zich in december 1995 gepasseerd, omdat daags na de gemeenteraad een folder werd verspreid over de wijkobservatie in Hoegaarden, terwijl er op de raadszitting met geen woord over werd gerept. HTD was ook verbolgen omdat de samenwerking tussen de politie van Hoegaarden en Tienen, op de Tiense gemeenteraad kwam, en in Hoegaarden niet. Burgemeester Frans Huon repliceerde: “De bevoegdheid politie is een prioriteit van de burgemeester die alle initiatieven ter zake kan nemen, in zoverre ze geen financiële repercussie hebben. Veiligheid hoort daarbij. Besprekingen tussen de burgemeester, politie en Rijkswacht komen zelfs niet op het college”.

“We hebben de kleiduifschietstand tweemaal gunstig geadviseerd. De eerste keer werd ons advies verworpen door de provincie, de tweede keer door de minister. Nu nog vertellen dat het zou kunnen is de eigenaar iets wijs maken”, zei burgemeester Frans Huon tot de raadsleden die hem hier over geïnterpelleerd hadden.

De MAR constateerde in februari 1996 een positieve evolutie in het milieubeleid in Hoegaarden. Positief waren de ecobeurs, de uitgave van milieuinfo, de aanleg van een poel in Hoxem, de selectieve ophaling van huisvuil, en initiatieven over composteren.

Er leek in maart 1996  een einde te komen aan het al jaren aanslepende dossier van het rusthuis. Het zou gebouwd worden in het Maagdenblok, op een stuk woonuitbreidingsgebied, eigendom van de sociale landmaatschappij, achter de hoeve van de 11.000 Maagden, tussen de Neskensstraat en Tommestraat in. Het zou een rusthuis worden voor 40 tot 50 bedden. Er moest nu eerst een BPA gemaakt worden.

De gemeente besliste in mei 1996 onderhands de bedrijfsterreinen en gebouwen van de in faling verkerende ETS Bogaerts NV, aan te kopen, met de bedoeling er de gemeentelijke loods in onder te brengen. Het geheel werd gekocht voor 19 miljoen frank. In de kantoorruimte van het gebouw was ook plaats voor de OCMW-administratie, alsook voor de gemeentelijke kinderopvang en de muziekschool.

BLEY EN OVERSTROMINGEN

Net voor de verkiezingen in 1988 werd de Bleystraat verkeersarm gemaakt door een proefopstelling met verkeersplaten, waartussen de auto’s moesten slalommen. De platen bleven er jaren staan, er werd wel eens tegen gereden, maar de meeste mensen vonden hun weg naar de E40 via Altenaken. Door de werken van Aquafin waren de platen in juni 1996 weggenomen, en iedereen reed weer lustig door de Bleystraat. HTD-raadslid Geert Van den Steen stelde voor de straat volledig af te sluiten, maar burgemeester Frans Huon vond dat overdreven en dacht eerder aan bloembakken. De bedoeling was immers de snelheid te minderen, niet het verkeer volledig te weren.

Overstroming van de Gete

De gemeenteraad van september 1996 besprak de overstromingen van 28 augustus. Er moest bekeken worden of de werken van Aquafin mee verantwoordelijk waren voor de overlast. Aan de brug kwam te veel water uit Wallonië, waardoor de molen onderliep en het water achteraf naar de Slachthuisstraat en Vroentestraat vloeide. Aan de Brouwerij Loriersstraat was er overlast omdat alle rioleringen door Aquafin aangesloten werden op de diepe collector naast de beek. Er moest dus duidelijk een verbinding gemaakt worden tussen de collector en de beek. Het water afkomstig van Sclimpré en Sluizen werd wel opgevangen in het wachtbekken in Schoor.

De gemeenteraad keurde in november 1996  eenparig een motie goed waarbij gesteld werd dat op de oude spoorwegberm naar Rommersom toe, een fietspad werd aangelegd, ofwel via de HST-fondsen, of via een andere weg. Het containerpark nam echter de volledige breedte van de spoorwegzate in. Het fietspad zou dus rond het containerpark moeten gelegd worden.

De werkzaamheden aan de nieuwe ambachtelijke zone Bleyveld waren  afgerond in januari 1997. De eerste aanvragen voor bedrijven waren binnen, en begin 1998 zouden ze er ook staan. De ambachtelijke zone was 6 tot 7 ha groot en bood plaats aan 25 bedrijven. Tussen de huizen en de ambachtelijke zone kwam een buffer.

Om de nieuwe polyvalente zaal van de gemeentelijke basisschool in te huldigen in mei 1997, brachten de leerlingen op 24 en 25 mei de musical “Muziek op zolder”.

ROTONDE ALTENAKEN

Zes jaar na een vorige delegatie SP-kopstukken, kwamen in juni 1997 twee nieuwe parlementsleden in Hoegaarden op bezoek: René Swinnen en Marcel Logist. De SP-ers constateerden na zes jaar nog dezelfde problemen. “Al in 1990 werd een oproep gedaan om iets te doen aan het gevaarlijke kruispunt in Altenaken en een rotonde aan te leggen. Ondertussen is de weg versmald, maar dat is een tijdelijke maatregel. Toch is er goed nieuws want de rotonde zou er in 1999 komen. De snelheidsremmers in de Bley werden geplaatst in 1988 als voorlopige maatregel, en de verroeste platen staan er nog”, aldus René Swinnen. Marcel Logist constateerde dat de vroegere brouwerij Loriers, ondanks alle aangekondigde plannen, nog steeds bouwvallig was en dat er niets mee gebeurde.

Inhuldiging van de rotonde

In een week tijd gebeurden aan het kruispunt in Altenaken vier ongevallen, waarbij één dodelijk slachtoffer viel in juli 1997. De rotonde was beloofd tegen 1999, maar ondertussen konden nog heel wat slachtoffers vallen. De autosnel weg werd aangelegd in 1972 en sindsdien was er ook de gevaarlijke invalsweg. De oorzaak van de ongevallen was uiteraard de hoge snelheid. In de loop der tijden vielen hier al minstens vijf doden. Minister Baldewijns (SP) bevestigde dat de rotonde er in 1999 zou komen in Altenaken. Het geld werd voorzien op de begroting 1998.  Maar uiteindelijk werd alles vervroegd en gebeurden de werken in 1998.

De Brouwerij Loriersstraat moest dringend hersteld worden, maar de gemeente onderzocht of de overwelfde beek dan weer open kon, in augustus 1997. “Het kan alleen als het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid”, aldus burgemeester Frans Huon.

De muziekschool werd in november 1997 voorlopig ondergebracht in het luxeappartement boven de POB. De muziekschool moest noodgedwongen verhuizen uit het weeshuis, omdat het binnenregende in het lokaal. De nieuwe lokalen aan de Polder waren nog niet klaar. De HTD-oppositie diende klacht in bij de Gouverneur tegen de beslissing om de woonst boven de bibliotheek te gebruiken als muziekschool. Vooreert werd immers beslist het appartement te verhuren voor 18.000 frank, en er volgde nooit een nieuwe beslissing hierover.

Tennisclub Tennifun moet noodgedwongen Tienen verlaten, maar kreeg een tennisaccommodatie achteraan in de Bley in Hoegaarden, in december 1997. De tennisclub werd in 1984 geboren, uit het personeel van de stad Tienen, maar beschikte nooit over een eigen infrastructuur.

HTD-raadslid Geert Van den Steen, klaagde in december 1997 het feit aan dat er in Hoegaarden nog altijd geen cultuurraad was, hoewel de Vlaamse Gemeenschap al sinds 1991 uitdrukkelijk vroeg dat de gemeenten er één zouden hebben. In december 1998 zou hij die vraag herhalen

Er was 10 miljoen frank voorzien voor de inrichting van de Polder, en normaliter verhuisden in 1998 heel wat gemeentediensten naar daar. De muziekschool, voorlopig gehuisvest in het appartement boven de bibliotheek, en het OCMW momenteel ondergebracht in het Arendsnest, verhuisden naar ginds.

De vzw Langzaam Verkeer was in maart 1998 in Hoegaarden een verkeersplan aan het uitwerken. Er werd daarvoor een verkeerscommissie opgericht met een afgevaardigde uit iedere wijk. De HTD oppositie wilde graag een waarnemer in deze commissie, maar het college hield voet bij stuk: het ging om een adviesorgaan waar de oppositie niet in vertegenwoordigd moest zijn.

Binnen de HTD oppositie werd in juni 1998 geruzied over de beste inplanting van de muziekschool, die voorlopig in het appartement boven de bibliotheek was ondergebracht. Volgens HTD-er Geert Van den Steen kon het niet dat het appartement de bestemming muziekschool kreeg, tegen een gemeenteraadsbeslissing in, en dit terwijl er nog altijd een klacht liep. Volgens Freddy Mannaerts, van dezelfde fractie, was de locatie aan de bib veel geschikter dan die aan de Polder, buiten het centrum.

Er leek in september 1998 een einde te komen aan de lijdensweg van het dossier rusthuis. De gemeenteraad keurde immers eenparig de wijziging goed van het BPA Tommestraat. In dat BPA zaten zowel het rusthuis, als sociale woningen en een uitbreiding van de Vlaamse Toontuinen. Voor 2000 zou het rusthuis er zeker staan. (sic) Er kwam een rusthuis voor 40 bedden, met uitbreidingsmogelijkheid tot 70.

De eindafrekening van de plaatselijke openbare bibliotheek bedroeg 20,7 miljoen frank. De aankoop van de garage Vanthienen kostte 8 miljoen frank.

HTD raadslid Jef Ausloos klaagde in december 1998 dat de vloer van de sporthal er dikwijls vuil bijlag. “Ik heb na een sinterklaasfeest zelf moeten poetsen”, aldus Jef, die ook voorzitter was van de Hoegaardse zaalvoetbalbond. De oppositie vroeg een permanente beheerder voor de sporthal, maar de CVP-meerderheid vond dit te duur. Schepen Jean-Pierre Taverniers beloofde wel een nieuwe sportvloer voor het jaar daarop.

De Hoegaardse CVP-meerderheid wees in januari 1999 gratis openbaar vervoer voor – 12-jari gen af. Ze wilden ook wachten met gratis openbaar vervoer voor 60 plussers, tot elders bewezen werd dat het systeem werkte. De vraag kwam van HTD (SP) – raadslid Jef Ausloos, in navolging van de gratis operaties van Steve Stevaert in Hasselt. Ausloos rekende uit dat de hele operatie de gemeente 1 miljoen frank zou kosten.

Na de gemeenteraadszitting werden twee raadsleden gehuldigd die al meer dan 40 jaar in de raad zetelden. Het ging om Cyrille Vandermolen en Jef Michel, beiden leden van de CVP fractie. Cyrille zat eerst 12 jaar in de oppositie alvorens in de meerderheid te komen en schepen te worden. Jef Michel zetel de eerst in de Outgaardse raad, maar kwam na de fusie als schepen en daarna als raadslid in de Hoegaardse raad terecht. Hij zat 6 jaar in de oppositie en 34 jaar in de meerderheid.

Een nieuw BPA zette in februari 1999 landbouwzone om in parkgebied, waardoor de aanleg van de VLAM-tuin, 79 are groot, mogelijk werd. Het kapittelpark werd doorgetrokken tot aan de VLAM-tuin, en de tuin van het latere rusthuis werd in het geheel geïntegreerd.

BOGAERTS EN VANDENWEYNGAERDE WEG

Marco Bogaerts, bij de vorige verkiezingen nog lijsttrekker van HTD (Hoegaarden 2000), gaf zijn ontslag als raadslid in maart 1999. Normaliter werd hij opgevolgd door Louis Vandenweyngaerde die thans OCMW-raadslid was. Marco Bogaerts zetelde in HTD voor de VLD, Vandeweyngaerde voor de SP. Na het ontslag van Marco Bogaerts werd Louis Vandenweyngaerde opgeroepen als raadslid, maar deze bedankte voor de eer. Pierre Hermans,  die momenteel onafhankelijk OCMW – raadslid was voor HTD, zou  een volgende keer worden opgeroepen.

Net als Louis Vandenweyngaerde weigerde ook Pierre Hermans in april 1999 om gemeenteraadslid te worden voor HTD. Pierre vond dat hij veel nuttiger werk kon leveren in het OCMW. Tijdens een volgende raadszitting werd Marianne Taverniers opgeroepen, en zij werd gemeenteraadslid in mei 1999. Ze bleef ook in de OCMW-raad zetelen.

De gemeenteraad trok in mei 1999 de presentiegelden van de gemeenteraadsleden op van 1900 frank tot 3000 frank. Twee raadsleden stemden tegen de opslag: Geert Van den Steen (HTD), en Paul Schoovaerts (CVP). Ze konden niet akkoord gaan met 60% verhoging, terwijl bij werknemers slechts 6% mogelijk is.

De werken aan de uitbreiding van de basisschool met een nieuwbouw aan de straatkant, vorderen goed in juni 1999. Het dak stond op het nieuwe gebouw en de ramen staken er al gedeeltelijk in. Op 1 september moest het klaar zijn..

De HTD oppositie kwam met een voorstel in november 1999, voor een gratis HST-ticket voor elke Hoegaardier, als compensatie voor de aanslepende ongemakken. De CVP-meerderheid van burgemeester Frans Huon ging op het voorstel in en zou een brief in die zin richten tot de NMBS. De NMBS gunde evenwel de Hoegaardiers geen gratis ritje met de TGV, zoals gevraagd om de ongemakken van de vele afgesloten bruggen te compenseren. Zo was de weg tussen Outgaarden en Goetsenhoven al meer dan één jaar dicht. Etienne Schouppe, gedelegeerd bestuurder van de NMBS: “We kunnen de wens van het gemeentebestuur niet inwilligen. Het gaat om een werk van openbaar nut, waarbij er onvermijdelijk bepaalde ongemakken zijn.”

In het dorpscentrum kwam in november 1999 de beslissing voor een nieuwe wijk met veertien bouwpercelen. Het verkavelingsplan voor de “Boomgaardwijk” werd bij hoogdringendheid door de raad goedgekeurd. De nieuwe wijk kwam tussen de Fabriekgang, H. Dotremontstraat en Gasthuisstraat, over een oppervlakte van 82 are. De centrale weg zou uitkomen in de Gasthuisstraat.

Louis Vandenweyngaerde nam in december 1999 ontslag uit de OCMW – raad en werd opgevolgd door Luc Buccauw (HTD-SP). Na Bogaerts was dus ook de tweede trekker van de HTD-lijst weg.

De gemeente was er nog in geslaagd vlak voor het jaar 2000 een gemeentelijke cultuurraad op te richten.  Historicus Jan Degeest werd de nieuwe voorzitter, Theo Vandeborght ondervoorzitter en Fons Vermeulen, ooit nog voorzitter van de eerste cultuurraad, penningmeester. Gedurende jaren had de oppositie gevraagd om een nieuwe culturele raad op te richten, ook al omdat deze bij decreet verplicht was.

Ernst Vranckx nam bij de VLD het voorzitterschap over van André Das in januari 2000, en hij kondigde meteen aan dat het gedaan was met het HTD-experiment en dat de VLD in 2000 weer onder eigen naam zou opkomen.

Het gemeentebestuur besloot in januari 2000, tegen de zin van de oppositie, de Bleystraat definitief af te sluiten voor verkeer aan de kant van de invalsweg naar de E40. Er werd een afsluiting geplaatst over de hele breedte van de straat. Er waren te veel ongevallen gebeurd, en sinds de opening van de nieuwe rotonde in Altenaken werd de Bley te veel gebruikt als sluiproute. “Door het afsluiten van de Bleystraat hebben ook dieven een vlucht weg minder naar de E40”, argumenteerde schepen Jean-Pierre Taverniers. De meeste inwoners van de Bley waren blij met de maatregel.

De gemeenteraad hield in februari 2000 crisisberaad over Sporting Hoegaarden en voorzitter Roger Ausloos herhaalde er zijn woorden dat de boeken moesten neergelegd worden. Sporting vond dat het meer steun van de gemeente had moeten krijgen. Volgens HTD raadslid Gaston Hendrickx maakte Hoegaarden zich in vierde klasse belachelijk met deze voetbalaccommodatie. Schepen van Sport Jean-Pierre Taverniers repliceerde hierop dat een nieuw stadion, toch een investering van 20 miljoen frank (500.000 euro!), eerst grondig moest onderzocht worden. Burgemeester Frans Huon stelde dat het probleem zich niet situeerde bij de gemeente, maar bij de sponsors. Bij Sporting dacht men daar anders over: de club moest eerst de accommodatie hebben om sponsors te kunnen aantrekken, zo luidde het daar.

Schepen Suzanne Swellen (CVP) kondigde in mei 2000 aan dat ze niet opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen en uit de politiek stapte. Ze kwam in 1980 in de raad, ter vervanging van Albert Rimanque en werd schepen in 1982. Ze was 18 jaar schepen

De buitenschoolse kinderopvang Stekelbees kwam in mei 2000 in de gloednieuwe lokalen van de Polder.

Burgemeester Frans Huon was bij de vorige provincieraadsverkiezingen voor de CVP goed voor 5331 stemmen. Hij werd aldus provincieraadslid. Op de modellijst voor de nieuwe provincieraadsverkiezingen kwam Frans Huon niet voor, maar die modellijst werd op een poll weggestemd. Na de poll stond Frans Huon op de tweede plaats, achter Marc Wijnants.

VERKIEZINGEN 2000

Burgemeester Frans Huon was in juni 2000 verontwaardigd over de door de HTD-oppositie bijeengeroepen gemeenteraad over de vuile gemeenteschool. “Je doet de school geen goed door zoiets op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit is nestbevuiling”, aldus de burgemeester. “Ik vind het crimineel dat de ouders een petitie hebben laten rondgaan. Waarom kan zoiets niet direct met de schepen geregeld worden”, aldus schepen van onderwijs Luc Massa. Bij de oppositie vond men dat de reacties van het beleid sterk op de oude politieke cultuur leken: “laten we alles onder ons regelen en er vooral geen ruchtbaarheid aan geven”.

Geert Van den Steen en Gaston Hendrickx

HTD bestond niet meer en VLD en SP kwamen weer op onder eigen naam bij de komende verkiezingen. Luc Buccauw zou de SP-lijst trekken, terwijl Jef Ausloos lijstduwer wordt. Bij HTD werd Geert Van den Steen lijsttrekker en Gaston Hendrickx lijstduwer. Burgemeester Frans Huon trok de CVP-lijst voor de komende verkiezingen. Georges Gilis was lijstduwer.

Einde juni 2000 werd nachts met zwaar transport, de brouwketel, afkomstig uit Jupille, op de rotonde in Altenaken geplaatst. Op 2 juli werd de ketel officieel ingehuldigd. Achteraf bekeken kreeg die ketel, afkomstig uit Jupille, een symbolische waarde.

Geheel onverwachts kwam er naast de drie traditionele partijen ook de groene partij Agalev, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst bestond uit enkele mensen van ANDERS, een lijst die opkwam bij de vorige verkiezingen, en heel wat nieuwelingen. Karin Struyf werd lijsttrekker. De vrouwen waren in de meerderheid op deze lijst.

Zowel de VLD als de SP waren in september 2000 verbolgen dat er in het blaadje van het Sint-Jozef rusthuis, een bladzijde met reclame voor de CVP stond, terwijl minister Sauwens dit formeel verbood. OCMW-voorzitter Georges Gilis betreurde dit voorval, maar zei wel dat het boekje werd uitgegeven voor het ingaan van de sperperiode.

Opmerkelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen was dat de twee lijstaanvoerders van HTD bij de vorige verkiezingen, Marco Bogaerts (VLD) en Louis Vandenweynaerde (SP), van het politieke toneel verdwenen waren. Opmerkelijk was ook dat twee schepenen van de CVP, Suzanne Swellen en Luc Massa, zich terugtrokken uit de politiek. Ook de raadsleden Jef Michel (CVP), Jacques Hendrickx (CVP) en Albert Lochy (HTD), stonden niet meer op de verkiezingslijsten.

Agalev kwam exact 16 stemmen te kort om de jarenlange CVP-meerderheid te breken, in oktober 2000. De CVP ging fors achteruit en verloor twee zetels (9), terwijl de VLD (6) en de SP (2), apart beter scoorden dan de vorige kartellijst HTD (6). Agalev viel nipt uit de boot.

Jef Ausloos en Karin Struyf

De CVP viel terug van 56% van de stemmen naar 43%, maar behield de absolute meerderheid. Opmerkelijke vaststelling was ook dat de Hoegaardse kiezer niet vrouwvriendelijk was. Ziehier de rechtstreeks verkozenen en hun voorkeursstem men: CVP: Frans Huon (995), Cyrille Vandermolen (667), Karl Rome (400), Godelieve Hardiquest (453), Willy Lambrechts (371), Marc Rimanque (386), Willem Torry (406), Jean-Pierre Taverniers (611) en Georges Gilis (437). VLD: Geert Van den Steen (668), Freddy Mannaerts (401), Marianne Taverniers (343), Herwig Princen (460), Lucia Dotremont (335) en Gaston Hendrickx (465). SP: Luc Buccauw (241) en Jef Ausloos (236)

HERTELLING OF NIET?

Agalev vroeg aan de Bestendige Deputatie in november 2000 om een onderzoek in te stellen naar de verkiezingsuitslag van 8 oktober. Er was een verschil tussen de lijsten met namen van de aanwezige stemplichtigen, en het aantal brieven dat in de stembussen zat. “En dat verschil is groter dan de 16 stemmen waardoor de nipte CVP-meerderheid behouden werd”, aldus Karin Struyf van Agalev. Geruchten over fouten bij het tellen circuleerden al sinds de verkiezingsavond. Volgens burgemeester Frans Huon wilde groene partij zich in de belangstelling werken, en lieten ze zich inspireren door de strijd tussen Al Gore en George Bush in de Verenigde Staten, maar VLD en SP steunden de klacht van Agalev.

De Bestendige Deputatie had het verzoekschrift van de Hoegaardse Agalev-SP-VLD-oppositie ontvangen om een onderzoek in te stellen naar de verkiezingsuitslag. De openbare zitting van de provincieraad moest beslissen of de klacht gevolg kreeg. De oppositie had zich voor het indienen van de klacht gebaseerd op de gegevens van stembureau 57. De ochtendploeg noteerde daar 699 stemmers op de aanstippingslijst. Blijkbaar gebeurde er geen verzegeling en de namiddagploeg constateerde 746 stembiljetten in de bus, dus 47 te veel. Ook in stembureau 58 klopte het aantal stembiljetten niet. In totaal was er een af wijking van een 200-tal stemmen.

Bij de provincie werden de biljetten van de stembureaus 57 en 58 herteld. Uiteindelijk besliste men die van alle bureaus te hertellen. Op 10 stembiljetten na, bleek alles te kloppen. Veel kwam er niet uit, maar dat kon ook niet vermits de hertelling niet beantwoordde aan de grond van de klachten van de oppositiepartijen. Het hertellen verklaarde immers de afwijking niet op de pv’s tussen de ochtend- en namiddagploegen. De Bestendige Deputatie besliste evenwel dat Hoegaarden niet opnieuw naar de stem bus moest. Er werd slechts een afwijking van 10 stemmen gevonden bij de hertelling, en dat was minder dan de 16 stemmen die Agalev te kort kwam, om de CVP-meerderheid te breken.

“We constateerden wel verregaande slordigheden bij de organisatie van de verkiezingen. Zo was onder meer geen enkel pak gebruikte stembiljetten verzegeld”, aldus gedeputeerde Julien Dekeyzer. “We wisten van in het begin dat er geen sprake was van fraude, hooguit van een paar slordigheden. En dat werd opgeblazen door de oppositie”, aldus burgemeester Frans Huon. De oppositie reageerde verbitterd omdat niet werd ingegaan op de grond van hun klacht, namelijk dat er in één stembureau ’s morgens 47 stemmen minder werden geteld dan in de namiddag. De oppositie vond het jammer dat de voorzitters van de stem- en telbureaus niet ondervraagd werden. Geen enkele van de oppositiepartijen was echter geneigd om naar de Raad van State te stappen.

Patrick Jackers, voorzitter van het Hoofdbureau bij de voorbije verkiezingen benadrukte dat het Hoofdbureau niets te maken had met de verrichtingen in de telbureaus. “Ik betwijfel dat er slordigheden in de telbureaus zouden gebeurd zijn. Het probleem heeft zich ’s morgens in de stembureaus voorgedaan. In stembureau 57 was er ’s morgens een verschil van 47 stemmen, en in bureau 58 een verschil van 141. De voorzitters van de telbureaus in de namiddag hebben daar niets mee te maken”, aldus Jackers.

Zeven raadsleden namen in december 2000 afscheid van de gemeenteraad: Schepen Suzanne Swellen (CVP), die 18 jaar schepen was, Luc Massa (CVP), 12 jaar schepen, Albert Lochy (HTD), 6 jaar raadslid, Jacques Hendrickx (CVP), 5 jaar raadslid, Paul Schoovaerts (CVP), Ciska Van Esch (CVP), en Jozef Michel (CVP). – HCH