Ga naar de inhoud

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN (2000 – 2006)

FRANS HUON VERLIEST TERREIN IN 2000 MAAR ZET ZAKEN RECHT IN 2006

HOEGAARDEN – We sloten het vorig hoofdstuk af met de hele heisa rond de verkiezingen, de klacht van de oppositie en het feit dat de Hogere Overheid de grond van de zaak niet onderzocht, maar gewoon liet hertellen. En dan werd alles door de verschillende politieke partijen met de mantel der liefde bedekt. Want er waren overal wel klachten uit verschillende hoeken en de ene gemeente compenseerde de andere. Feit is zeker dat er een zeer ernstig probleem was bij de verkiezingen en dat Karin Struyf, die later naar Tienen zou verhuizen en daar in de gemeenteraad zou komen, burgemeester had kunnen worden. Maar het werd opnieuw een absolute CVP-meerderheid met Frans Huon als burgemeester. Tegen het einde van de legislatuur zou Huon zijn krappe meerderheid weer uitbreiden. De verkoop van het Arendsnest en de overgang van Vlaamse Toontuinen naar Tuinen van Hoegaarden, zorgden voor animatie. Op het einde van de legislatuur was de sluiting van de Hoegaardse brouwerij topnieuws.

Frans Huon © Leyssens en Cyrille Vandermolen bezig aan zijn laatste legislatuur

Agalev kwam bij de verkiezingen in 2000 exact 16 stemmen te kort om de jarenlange CVP-meerderheid te breken. De CVP ging fors achteruit en verloor twee zetels (9), terwijl de VLD (6) en de SP (2), apart beter scoorden dan de vorige kartellijst HTD (6). Agalev viel nipt uit de boot. De CVP viel terug van 56% van de stemmen naar 43%, maar behield de absolute meerderheid.

Ziehier de rechtstreeks verkozenen en hun voorkeursstemmen: CVP: Frans Huon (995), Cyrille Vandermolen (667), Karl Rome (400), Godelieve Hardiquest (453), Willy Lambrechts (371), Marc Rimanque (386), Willem Torry (406), Jean-Pierre Taverniers (611) en Georges Gilis (437). VLD: Geert Van den Steen (668), Freddy Mannaerts (401), Marianne Taverniers (343), Herwig Princen (460), Lucia Dotremont (335) en Gaston Hendrickx (465). SP: Luc Buccauw (241) en Jef Ausloos (236)

De CVP-ploeg in 2000

Nieuwkomers die het zeker goed deden bij CD&V waren Godelieve Hardiquest en Willy Lambrechts, terwijl bij de VLD Herwig Princen en Lucia Dotremont voor de eerstkomende 20 jaar de boegbeelden van de liberalen zouden zijn. Geert Van den Steen haalde met 668 stemmen de hoogste score ooit bij de liberalen. Zes jaar later zou Herwig Princen nog beter doen.

De vier CVP-schepenen werden in januari 2001 verkozen met telkens 9 tegen 8 stemmen. De VLD had tegenkandidaten in gediend. Volgende CVP- schepenen werden verkozen: Cyrille Vandermolen (openbare werken), Jean-Pierre Taverniers (landbouw), Godelieve Hardiquest burgerlijke stand) en Willem Torry (onderwijs en financiën).

De oppositie riep in januari de gemeenteraad samen om een poging te doen om mee het beleid te bepalen via commissies, maar de CVP-meerderheid kwam niet opdagen.

De nieuwe OCMW-raad, die aantrad op 1 april werd verkozen. Voorzitter werd Georges Gilis (CVP). Raadsleden waren Jan Degeest (CVP), Lieve (CVP), Meulemans, Kurt Vandenbergh (CVP), Cisca Van Esch (CVP), Daniël Abts (VLD), Patrick Betrains (VLD), Pascal Caroyer (VLD) en Patrick Scheir (SP).

De VLD in 2000

De VLD-oppositie had de oprichting van een aantal commissies gevraagd, maar ving bot in februari.. “We zijn tegen commissies. De zit penningen zijn voor een gemeente als Hoegaarden financieel niet haalbaar”, zei burgemeester Frans Huon.

ARENDSNEST

Op de raadszitting van 13 maart 2001 viel de beslissing om de voormalige hoeve Smolders of het Arendsnest, aan de Houtmarkt te verkopen. De boerderij werd rond 1640 gebouwd. “De vervallen hoeve restaureren en er een culturele bestemming aan geven, kost teveel”, zo argumenteerde burgemeester Frans Huon de verkoop.

De SP in 2000

De VLD oppositie verzette zich tegen de verkoop van dit stuk patrimonium, dat mooi aansloot op het kapittelhuis en de Vlaamse Toontuinen. Omdat de oppositie zich fel verzette tegen de verkoop, gaf burgemeester Frans Huon hen een maand de tijd om een valabel alternatief uit te werken. Het moest een creatieve oplossing worden die geen miljoenen ging kosten. De beslissing van de gemeente om het Arendsnest te verkopen werd definitief. Alle voorstellen werd van tafel geveegd in april.

De VLD SP.A-oppositie diende gezamenlijk klacht in tegen de verkiezing van mandaten in de intercommunales, in maart 2001.. “Het kan toch niet dat de CVP, die 44% van de Hoegaardse kiezers vertegenwoordigt, toch met alle mandaten lopen gaat”, stelden ze. “Blijkbaar hebben jullie nog niet begrepen dat jullie in de oppositie zetelen”, luidde het antwoord van de burgemeester.

Jan Degeest volgde in maart zichzelf op als voorzitter van de cultuurraad. De sportverenigingen bleven in de kou, want zij werden niet opgenomen in de culturele raad. Ze moesten ondergebracht worden in de sportraad, maar die was er nog niet.

De beweringen van ¨PR-man Johan Roggen dat de VLD rechtstreeks aan de basis lag van een inbraak in het kapittelhuis, en waarbij hij de VLD beschuldigde van stemmenmakerij tegen de Vlaamse Toontuinen, was bij de politieke partij in het verkeerde keelgat geschoten, in april. “Roggen schopt wild om zich heen en verspreidt verkeerde informatie over VLD-interventies. Ze zouden beter hun honderdduizenden franken die ze de gemeente nog verschuldigd zijn betalen. De VLD vraagt een terechtwijzing van de beheerder van de Toontuinen”, aldus Gaston Hen drickx. Hendrickx rekende uit dat op basis van de 120.000 bezoekers waar Roggen steeds mee schermde, de gemeente jaarlijks 936.000 frank zou moeten innen. “Al dat geld opeisen zou de Toontuinen de nek omwringen”, reageerde burgemeester Huon. Opmerkelijk was nu wel dat in de Toontuinen 400.000 frank gestolen was, maar dat ook de boekhouding weg is. Wie steelt er nu een boekhouding?, zo vroeg men zich in Hoegaarden af.

May Van Miert (CVP) legde in april de eed af als nieuw raadslid in opvolging van de ontslagnemende Georges Gilis, die tot OCMW-voorzitter werd verkozen.

Twintig actievoerders protesteerden op het Gemeenteplein tegen de afschaffing van de muziekschool. De twee plaatselijke muziekverenigingen namen echter niet deel aan de actie. De Vrije Muziekliefhebbers distantieerden zich uitdrukkelijk van het verspreide pamflet, omdat ze zich politiek niet wilden laten misbruiken. Tijdens de raadszitting werd het punt over de afschaffing verdaagd naar de zitting van mei 2001. “We proberen een oplossing te vinden”, zo liet burgemeester Frans Huon weten. Uiteindelijk werd de muziekschool niet afgeschaft.

Het steekspel tussen de vzw Vlaamse Toontuinen en de VLD-oppositie bleef maar du ren. Tijdens de gemeenteraad in mei vroeg de oppositie aan het gemeentebestuur zeker niet de schulden van de Toontuinen kwijt te schelden. De tuinen moesten aan de gemeente nog enkele honderdduizenden franken.

Bij gelegenheid van de officiële ingebruikname van het nieuwe OCMW-gebouw aan de Polder op 18 mei, werden de deuren van heel het Poldercomplex opengezet. In de Polder waren heel wat diensten ondergebracht: het gemeentelijke magazijn, de technische diensten, de buitenschoolse kinderopvang, en vanaf september nog de muziekschool. Nu opende ook het nieuwe OCMW complex de deuren. De renovatie van de kantoren kostte 12,7 miljoen frank.

De historische hoeve, het Arendsnest, bracht tijdens de eerste openbare zitting slechts 11 miljoen frank op. De boerderij aan de Hout markt is de oudste hoeve van Hoegaarden. Uiteindelijk werd het verkocht voor 14 miljoen BEF, een koopje.

OVER MAALTIJDCHEQUES EN BELASTINGEN

Op de gemeenteraadszitting van 3 juli werd beslist aan het gemeentepersoneel en aan het OCMW-personeel maaltijdcheques toe te kennen. Het ging om 12.000 frank per full time personeelslid per jaar. Dit lokte een open protestbrief aan het schepencollege uit, ondertekend door 26 personeelsleden. De ondertekenaars stelden dat in de bedrijfswereld de voordelen veel groter waren, en dat ook de weddeverhoging van de burge meester en de schepenen veel hoger lag.

Voorlopig was er geen spoor terug te vinden in Hoegaarden van een Overlegcomité tussen gemeente en OCMW. Het comité zou in oktober 2001 samengesteld worden met daarin de burgemeester, de schepen van Financiën en van Bejaardenzorg. De burgemeester ging niet in op de vraag van de oppositie daar ook een oppositielid in toe te laten.

Schepenen Godelieve Hardiquest en Willem Torry

Frank Van den Neste werd in december verkozen als nieuwe voorzitter van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid. Jan Degeest moest ontslag nemen als voorzitter omdat hij een politiek mandaat in het OCMW had. Frank Van den Neste wilde meer overleg tussen de verenigingen.

Voorlopig bleven in Hoegaarden de personenbelasting (7%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1000) ongewijzigd, maar in 2003 zou de Hoegaardier zich aan een fikse verhoging mogen verwachten. “We krijgen steeds meer lasten doorgeschoven van de federale en de Vlaamse Overheid, en we krijgen minder inkomsten uit dividenden. We zouden ook liever de belastingen ongewijzigd laten, maar dan moeten beide overheden over de brug komen”, zei schepen van Financiën Willem Torry (CD&V) in februari 2002. De VLD-SP.A-oppositie stemde vooral tegen omdat zij niet bij de opstelling van de begroting betrokken waren. Een commissievergadering was het minimum dat zij vroegen.

Op vrijdag 1 maart 2002 startte de politiezone Tienen-Hoegaarden officieel. Concreet betekende dit dat de interventieploegen, het onthaal, de wijkdiensten en de opsporingsdienst voortaan bestonden uit politiemensen van Tienen en Hoegaarden, en mensen van de vroegere Rijkswachtbrigade.

Het Hoegaardse gemeentebestuur bleef het plaatselijke filiaal van de Tiense Academie voor Muziek, Woord, Dans, verder subsidiëren. Het filiaal Hoegaarden bleef behouden zoals het was en de lessen notenleer vonden plaats in de Polder, zo werd in maart beslist.

Na het gemeentelijke magazijn, de kinderopvang, de muziek school, en het OCMW, hadden nu ook het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap), en de lokale antenne van de Werkwinkel, een nieuw onderkomen gevonden in de Polder, achter het OCMW. Momenteel stede het Hoegaardse PWA, twintig mensen uit de regio aan het werk.

De gemeenteraad van maart verliep, zacht uitgedrukt, nogal turbulent. Eerst was er een valse start, dan volgden twee schorsingen, omdat dossiers onvoldoende voorbereid waren. Door de afwezigheid van CD&V- raadslid Willy Lambrechts, verliet de VLD-SP.A-oppositie even de raadzaal, waardoor het onmogelijk werd om een gemeenteraad te houden, omdat minder dan de helft van de raadsleden aanwezig was. “Op aanvraag van de oppositie hanteren we een vaste vergaderdatum. Als de oppositie op die manier blijft verder werken, zullen we in de toekomst van die vaste planning afstappen, als één van onze mensen ontbreekt”, zei burgemeester Frans Huon. Op dat ogenblik was er in de Hoegaardse raad een nipte 9 – 8 verhouding.

Een agendapunt over de aankoop van gronden voor de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast in Outgaarden werd zonder verpinken door alle partijen goedgekeurd, maar de heibel barste daarna los, in april.  VLD-raadslid Geert Van den Steen vroeg te acteren dat de burgemeester de gemeentewet had overtreden door de raadzaal niet te verlaten bij de stemming, terwijl er familie van hem bij betrokken was. “Ik ben bewust blijven zitten, want als ik naar buiten was gegaan hadden we de meerderheid niet meer, en zouden jullie zoals vorige keer de zaal verlaten hebben. Als je hiermee niet kunt leven, moet je maar klacht indienden”, aldus burgemeester Frans Huon. Uiteindelijk zou de oppositie geen klacht indienen en werd het punt opnieuw behandeld op de raadszitting van 14 mei.

GEORGES GILIS STOPT

OCMW-voorzitter Georges Gilis kondigde in mei 2002 aan dat hij in het voorjaar om gezondheidsredenen stopte als voorzitter. Georges Gilis was OCMW – voorzitter sinds de verkiezingen van 1976. Het belangrijkste dossier waar het OCMW mee bezig was, was de bouw van een nieuw rusthuis. Als eventuele opvolgers werden Karl Rome en Willy Lambrechts (beiden CD&V), getipt.

Bij de CD&V Hoegaarden gebeurden heel wat verschuivingen in juli 2002. Willy Lambrechts nam ontslag uit de gemeenteraad om in de OCMW raad Georges Gilis als voorzitter op te volgen. In de gemeenteraad werd Willy Lambrechts opgevolgd door Jan Degeest.

Georges Gilis wordt opgevolgd door Willy Lambrechts

SP.A- raadslid Jef Ausloos, die na een ernstige operatie, weer deelnam aan de raadszittingen, constateerde nog steeds geen vooruitgang in de oprichting van een sportraad. Volgens hem hadden vele verenigingen nog geen uitnodiging gekregen. Schepen van Sport Jean-Pierre Taverniers, ontkende met klem: “De clubs hebben nog tot 20 mei de kans om zich kenbaar te maken en op 28 mei is er de startvergadering”. Jan Van Hoof, drijven de kracht achter de wielertoeristen van de Klup, werd de eerste voorzitter.

Bij de CD&V Hoegaarden gebeurden heel wat verschuivingen in juli 2002. Willy Lambrechts nam ontslag uit de gemeenteraad om in de OCMW raad Georges Gilis als voorzitter op te volgen. In de gemeenteraad werd Willy Lambrechts opgevolgd door Jan Degeest.

In de Polder vond in augustus de eerste openbare OCMW-zitting uit de regio plaats. De wet op de openbaarheid was pas van kracht. Een tiental geïnteresseerden kwamen naar deze eerste zitting, die de laatste werd voor OCMW-voorzitter Georges Gilis. Georges Gilis (67j), had om gezondheidsredenen aan het gemeentebestuur zijn ontslag aangeboden, maar dit kon pas worden aanvaard op de raadszitting van 10 september. Er werd ondertussen al 12 jaar gepraat over een nieuw rusthuis in Hoegaarden, maar Georges Gilis zou het dossier aan zijn opvolger moeten doorgeven.

Willy Lambrechts (CD&V) was met eenparigheid van stemmen tot nieuwe OCMW-voorzitter van Hoegaarden verkozen. De eerste opvolger van Georges Gilis was normaal Karel Rome, maar die had laten weten het mandaat niet op te nemen. Daarna was het de beurt aan Willy Lambrechts die op 14 september de eed aflegde als OCMW-raadslid, en nu voorzitter kon worden.

De 32-jarige Jan Degeest volgde Willy Lambrechts (CD&V) op als raadslid. Jan Degeest stond in 1994 op de HTD-lijst een kartellijst van liberalen, socialisten en onafhankelijken, tegen de CVP-lijst van burgemeester Frans Huon.  Hij werd niet verkozen. In 2000 stond Jan Degeest op de CVP lijst, en hij werd OCMW-raadslid op 1 april 2001. Daarvoor was hij ook voorzitter van de pas weer opgerichte raad voor cultuurbeleid.

SP.A-raadslid Luc Buccauw formuleerde in november 2002 aan de raad het ietwat merkwaardige voorstel om ook agendapunten van de inwoners op te nemen op de gemeenteraadszittingen, als ze 50 handtekeningen verzameld hadden. Het kon niet, want het was tegen de wet.

De plannen voor het nieuwe rust huis werden voorgesteld in november. Het zou gebouwd worden voor 60 bedden en 5,335 miljoen euro kosten. Het werd gebouwd achter de Vlaamse Toontuinen op 400 meter loopafstand van het centrum, in V-vorm, met één vleugel voor bejaarden, een cafetaria, aan de kant Tommestraat, en een vleugel voor dementerende bejaarden langs de kant Neskensstraat. De VLD-oppositie in het OCMW vond een rusthuis voor 60 bedden niet rendabel en wilde naar 80 gaan, maar elke verandering aan het dossier zou een vertraging betekenen. “We kunnen het achteraf nog altijd uitbreiden”, aldus voorzitter Willy Lambrechts. Later vroeg het OCMW toch vergunning voor 80 bedden

De 69-jarige Jef Ausloos (SP.A) stapte in december 2002 uit de Hoegaardse gemeentepolitiek na een carrière van 32 jaar als gemeenteraadslid. Hij werd opgevolgd door Rita Jonckers uit Outgaarden. “Ik had het voornemen bij de vorige verkiezingen mij na 2 jaar te laten vervangen”, aldus Jef.

Hoewel de gemeente begroting 2003 al goedgekeurd was op de vorige raadszitting, bracht de CD&V-meerderheid ze weer op de agenda van de raad in februari 2003, dit om elk schorsingsrisico te vermijden. VLD-oppositie raadslid Herwig Princen had immers aangeklaagd dat het advies van de begrotingscommissie niet vooraf mee werd verstuurd, volgens de CD&V een formaliteit, volgens de VLD een wettelijke verplichting. Alleszins, de CD&V nam geen enkel risico.

Op de OCMW-raad van maart werd de CD&V meerderheid gebroken. Een CD&V raadslid was afwezig en een tweede onthield zich bij een rondvraag over zo goedkoop mogelijke aankoop van elektriciteit, een agendapunt ingediend door de VLD. Het voorstel werd aanvaard, met 4 (VLD-SP.A) tegen 3 CD&V, tegen de zin van OCMW-voorzitter Willy Lambrechts in.

Ei zo na schorste burgemeester Frans Huon de raadszitting in april 2003, omdat VLD-OCMW-raadslid Pascal Caroyer een interventie deed vanuit het publiek. Frans Huon vroeg aan VLD-fractieleider Freddy Mannaerts tussen te komen, maar deze bedankte. “Sorry, ik kan als fractieleider mijn gemeenteraadsleden tot de orde roepen, maar het publiek is de zaak van de burgemeester”, aldus Freddy Mannaerts. De burgemeester dreigde de raadszitting te schorsen, maar uiteindelijk bedaarden de gemoederen en liep weer alles vlot.

EINDE VAN VLAAMSE TOONTUINEN?

De CD&V meerderheid besliste op de gemeenteraadszitting in mei dat de vzw Nieuwe Vlaamse Toontuinen de achterstallige gelden onmiddellijk moet betalen en dat de erfpachtovereenkomst strikt moest nageleefd worden. De Vlaamse Toontuinen zouden 12.500 euro achterstallige huur van het domein en ticketpercentages moeten betalen. “Waarom staat de gemeente ons geen lening toe over 20 jaar, zoals voor andere verenigingen het geval is? En waarom houdt men geen rekening met wat wij geïnvesteerd hebben in het openbaar domein van het park? We hebben hier zelfs een tijd lang als VVV gefungeerd”, aldus Johan Roggen, de PR-man van de Toontuinen.

Burgemeester Frans Huon wilde hier niet meer over horen spreken en hij vroeg een onmiddellijke inning via een gerechtelijke procedure. De VLD SP.A-oppositie onthield zich omdat niet alle stukken in het dossier aanwezig waren, en burgemeester Frans Huon iwas hierover verbolgen, omdat de oppositie hem niet volgde ondanks een voorafgaande vergadering met afgevaardigden van de politieke fracties. VLD-raadslid Gaston Hendrickx gaf uitleg: “We hebben vroeger altijd aangedrongen op een correcte inning, maar toen kon er nooit sprake van zijn. Nu neemt de burgemeester een bocht van 180 graden, en wil dat wij een dossier goedkeuren, zonder dat we eerst alle voorstellen hebben kunnen inzien”. Volgens burgemeester Frans Huon waren nochtans op de voorafgaande vergadering met de fracties, alle partijen akkoord. Voor de Vlaamse Toon tuinen zag het er niet goed uit: het vertrouwen was volledig zoek en het einde was in het zicht.

Jan Degeest (CD&V) zetelde in de OCMW-raad sinds 1 april 2001, maar in november 2002 kwam hij ook in de gemeenteraad terecht, na het vertrek van Willy Lambrechts. Sindsdien zetelde hij in beide raden, maar in juni 2003 verliet hij de OCMW-raad. Hij werd in het OCMW opgevolgd door Paul Schoovaerts. Onrechtstreeks lag Jan Degeest ook aan de basis van het wegblijven van de VLD-fractie, van een OCMW-raadszitting op 10 mei die naar 18 uur verschoven werd: “Het is toch niet omdat Jan Degeest een dubbelmandaat heeft, en dat gemeenteraad en OCMW-raad op dezelfde dag vallen, dat onze raad moet verschoven worden naar een uur waarop nog veel mensen werken”, aldus VLD-OCMWfractieleider Patrick Betrains. Maar dit probleem loste zich dus vanzelf op, vermits Jan Degeest ontslag nam in het OCMW.

De activiteiten van Interleuven voor huisvuilopha ling werden in september 2003 overgenomen door Ecowerf. “We hadden een contract voor 12 jaar bij Interleuven, en nu krijgen we er bij de start van Ecowerf één van 18 jaar aangesmeerd. Zonder te weten of zij de goedkoopste op lossing zijn”, foeterde VLD raadslid Herwig Princen. “De 28 gemeenten van Interleuven hebben vertrouwen in het systeem. We zijn zeker dat dit de goedkoopste oplossing is voor de gemeente”, aldus burgemeester Frans Huon.

De N-VA had zich in december 2003op het dossier Vlaamse Toontuinen gestort en eiste, bij monde van de plaatselijke voorzitter Dominick Vansevenant dat er op korte termijn een oplossing kwam voor deze Hagelandse toeristische troef. “Het is het gebrek aan politieke wil, zowel van de Vlaamse Regering als van het gemeentebestuur, dat de Vlaamse Toontuinen de das heeft omgedaan”, aldus N-VA. “De N-VA moet beseffen dat de Vlaamse Toontuinen een gemeentelijk park is, waar zij geen zaken mee hebben. Tegen het nieuwe toeristische seizoen zal er een nieuwe structuur klaar zijn”, reageerde burgemeester Frans Huon.

 

Herwig Princen en Lucia Dotremont

Ze gingen pas in de lente open, maar de nieuwe naam “De Tuinen van Hoegaarden” was al uitgelekt in januari 2004. Er werd nu gewerkt aan de oprichting van een nieuwe vzw, ter vervanging van de vzw Nieuwe Vlaamse Toon tuinen. Op de gemeenteraad van april 2004 werd de overeenkomst goedgekeurd tussen de gemeente en de vzw Tuinen van Hoegaarden, die in de plaats van de Vlaamse Toontuinen was gekomen. “Wij verhuren het park en de benedenverdieping van het kapittelhuis. De 1ste verdieping en de zolder blijven in beheer van de gemeente en dienen als culturele ruimte”, zei burgemeester Frans Huon. Bart Cossey was de nieuwe afgevaardigde bestuurder van de vzw.

Volgens de VLD oppositie was de stemming over de vzw Tuinen van Hoegaarden onwettig, omdat Frans Huon en Jan Degeest, beiden beheerders van de vzw, meegestemd hadden. Burgemeester Frans Huon had het oordeel van een jurist ingewonnen, en zei dat er niets aan de hand is. De VLD overwoog een klacht.

De VLD-SP.A-oppositie had bij de Gouverneur van Vlaams Brabant klacht ingediend, tegen de stemming over de vzw Tuinen van Hoegaarden, omdat twee leden van de gemeenteraad, namelijk Frans Huon en Jan Degeest, ook beheerders van de vzw, en meegestemd hadden. Omdat de Gouverneur de klacht in mei 2004 ontvankelijk had verklaard was de huurovereenkomst voorlopig geschorst. “Ongelooflijk dat het hele systeem, nu juist voor het toeristische seizoen hierdoor afgeremd wordt. Nu kan de vzw geen nieuwe contracten afsluiten”, reageerde burgemeester Frans Huon. Volgens VLD raadslid Herwig Princen had de CD&V –meerderheid geen open kaart gespeeld, en wist niemand bij de stemming dat de twee raadsleden ook beheerders van de vzw waren. De oppositie voelde zich te weinig betrokken bij de oprichting van de vzw, maar de burgemeester stelde dat er op vergaderingen informeel telkens een VLD-er en SP.A-er werd uitgenodigd. Het werd wachten op de uitspraak van de Gouverneur.

POLITIEKE SPELLETJES

Door een afspraak binnen de VLD bij de vorige verkiezingen, verdween in april 2004 Daniël Abts uit de OCMW-raad en werd hij vervangen door Dominique Peeters.

De openbare zitting van de gemeenteraad in oktober 2004 werd grotendeels in beslag genomen door een twee uren durende hoorzitting, die deel uitmaakt van een tuchtprocedure tegen de ploegbaas van het gemeentelijk magazijn Frank Dehennin. De man wilde  zich publiek verdedigen tegen een degradatieprocedure omdat hij geen respect voor zijn oversten zou hebben gehad. Hij had een rechtstreeks dispuut met gemeentesecretaris Bart Hendrix en diensthoofd Michiel Peeters. Uiteindelijk zou Frank Dehennin de diensten verlaten

Burgemeester Huon en raadslid Jan Degeest verlieten bij een vorige raadszitting over de begrotingswijziging in november 2004, de zaal, omdat er een betoelaging aan de Tuinen van Hoegaarden op de agenda stond, terwijl beiden in het bestuur van die vzw zetelden. Er kon toen geen meerderheid gevonden worden, om die begrotingswijziging goed te keuren. Daardoor was er nu geld te kort voor het busvervoer van de gemeenteschool en voor het onderhoud van kerkhoven. Burgemeester Frans Huon was verbolgen om de politieke spelletjes van de oppositie: “de aanpassing van de maaltijdcheques, de picknickbanken van de gemeenteschool, stoelen en tafels voor de sporthal… kunnen niet doorgaan. Met dergelijke spelletjes raak je mensen persoon lijk,” volgens Huon.  “Als de meerderheid gewild had, was er al op 4 november een nieuwe raadszitting geweest. We waren gekant tegen enkele punten van de begrotingwijziging, maar de meerderheid heeft de hele begroting in één blok voorgelegd”, luidde de repliek van VLD raadslid Herwig Princen. Dus weer een welles-nietesspel tussen meerderheid en oppositie, waarmee de bevolking niet gediend was.

De VLD-SP.A oppositie had op 15 november een gemeenteraad bijeengeroepen, maar de CD&V kwam niet, want de meerderheid had zelf een raadszitting bijeen geroepen op 18 november. Daarenboven kondigde burgemeester Huon aan dat de meerderheid nog alleen naar de raadszitting ging als ze volledig is. “Anders blokkeert de oppositie toch de beslissingen”, aldus de burgervader. En op 22 november was er nog een gemeenteraad gepland waar de tuchtprocedure in het geschil tussen een personeelslid en een diensthoofd werd verdergezet

De gemeente wilde in het koetshuis van het kapittelhuis, via Interreg en de vzw Tuinen van Hoegaarden, een infokantoor laten inrichten. Oorsprong van het dispuut was een gemeentelijke investeringssubsidie van 44.000 euro voor de vzw Tuinen van Hoegaarden, en ook het doorstorten van de tussen komst van Interreg aan de vzw. De oppositie was gekant tegen deze formule: “Waarom dit info kantoor niet met een gewone investering oprichten. Het is ons gebouw en patrimonium, en er is geen enkele reden om de vzw als tussenpersoon te laten fungeren”, aldus VLD-raadslid Herwig Princen. “Een samenwerking met de vzw maakt ons mogelijk dit kantoor tijdens de weekends te bemannen”, luidde de repliek van burgemeester Frans Huon.

VLD oppositieraadslid Geert Van den Steen had gevraagd een referendum of volksraadpleging te houden over de invoering van diftar in december 2004, maar de CD&V-meerderheid ketste dit voorstel af. Diftar, een systeem waarbij de inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze produceren, trad in werking op 17 maart 2005. Op 18 en 20 januari kwamen er wel infoavonden over het systeem. De oppositie was vooral gekant tegen het vast recht dat bovenop moest betaald worden

Eerste Schepen Cyrille Vandermolen verving een tijdje burgemeester Frans Huon, die een zware val maakte. De gemeenteraad van 8 maart werd verschoven naar 22 maart, omdat iedereen dacht dat Frans minstens één maand buiten dienst zou zijn, maar ondertussen was hij alweer opgedaagd op het schepencollege.

Het dossier van het rusthuis had een lange lijdensweg gekend, maar op 1 april 2005 startten uiteindelijk toch de grondwerken. De werken zouden anderhalf tot twee jaar duren. Het dossier voor het rusthuis aan de Neskensstraat begon te lopen in 1998-1999, maar daarvoor bestonden er plannen op andere locaties.

In Hoegaarden vond tijdens de laatste week van de maand mei, de oprichtings vergadering van het Vlaams Belang plaats

Kurt Vanden bergh (CD&V) gaf in oktober 2005 ontslag om persoonlijke redenen in de gemeenteraad, en Paul Schoovaerts werd nu het nieuwe gemeenteraadslid.

BROUWERIJ NAAR JUPILLE

Verslagenheid troef op 30 november 2005 in de brouwerij, want InBev maakte bekend dat de brouwactiviteiten en de vatenvulling naar Jupille verhuisden, en de flessenvulling naar Altenaken. De brouwerij de Kluis ging dicht. Van de 132 werknemers van de brouwerij werden er 59 rechtstreeks geconfronteerd met de herstructurering

Het gemeentebestuur van Hoegaarden opende de Stille Optocht die op 10 december werd georganiseerd. Naar schatting 3000 mensen, politici, werknemers, inwoners van Hoegaarden en sympatisanten stapten mee op en trotseerden de vrieskou. De optocht passeerde o.a. langs brouwerij de Kluis waar Pierre Celis de Hoegaarden groot maakte.

Grote betoging voor het behoud van het Hoegaards bier

Heel wat mensen vreesden dat het een rouwstoet werd i.p.v. een stille optocht. De optocht werd afgesloten met enkele toespraken aan het gemeentehuis. Alle partijen schaarden zich achter het Hoegaards bier. Er kwam steun uit de hele regio.

Vlak na het bericht van de sluiting had de gemeenteraad een brief naar InBev gestuurd met de vraag op de beslissing terug te komen. InBev deed dat niet, maar het bedrijf stelde Hoegaarden wel een bezoekerscentrum voor in januari 2006, zodat toeristen konden zien vanwaar het Hoegaardse witbier kwam.

Schepen van Openbare Werken Cyrille Vandermolen was herstellend van een hartoperatie in januari 2006, en kon daarom niet naar de raadszitting komen, hetgeen betekende dat er geen meerderheid te vinden was. De VLD SP.A-oppositie stemde tegen, omdat de begroting in het eigen dienstjaar niet sluitend was, maar om de gemeenterekeningen niet te blokkeren werd binnen de VLD afgesproken dat één raadslid zich zou onthouden. Het werd Gaston Hendrickx. Zo werd de begroting goedgekeurd met 8 stemmen voor, 7 tegen en 1 onthouding.

In juni 2006 overleed dokter Jacques Delmulle op 74-jarige leeftijd. Hij nam tweemaal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de PVV en werd tweemaal verkozen in 1976 en 1982, maar hij maakte nooit een legislatuur uit. In november 2006 zou Willy Marchal overlijden, in 1982 lijsttrekker voor de PVV. In december 2006 zou ook voormalig CVP-schepen Jozef Michel overlijden.

VERKIEZINGEN 2006

In de aanloop van de verkiezingen werd de terugkeer van Fred Francoart op de CD&V-lijsten genoteerd, en Geert Van de Steen kwam niet meer op

De CD&V van burgemeester Frans Huon behield de absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 en versterkte nog zijn positie tot 10 zetels. De partij behaalde nu 51,17 % van de Hoegaardse stemmen. SP.A behield twee zetels met 17,14%, en de VLD verloor één zetel, maar hield met 31,7% goed stand tegen de nationale tendens in. Ziehier de rechtstreeks verkozenen en hun voorkeursstemmen. CD&V: Frans Huon (1096), Godelieve Hardiquest (584), Jean-Pierre Taverniers (805), Tom Groeseneken (473), May Van Miert (434), Filip Havet (596), Marleen Lefevre ( 503), Willy Lambrechts (546), Willem Torry (456), en Fred Francart (796). VLD: Herwig Princen (695), Lucia Dotremont (470), Freddy Mannaerts (381), Caroline Vangoidsenhoven (426), en Gaston Hendrickx (468). SP.A: Luc Buccauw (307), en Patrick Scheir (217). De schepenambten werden in volgorde opgenomen: Burgemeester Frans Huon (cultuur – ruimtelijke ordening) en in volgorde de schepenen Jean-Pierre Taverniers (openbare werken – landbouw – verkeer), Fred Francart (financiën – onderwijs), Filip Havet (jeugd – sport) en Godelieve Hardiquest (burgerlijke stand – senioren). Burgemeester Huon bleef ook voorzitter van de gemeenteraad.

Bij de nieuwkomers waren er goede scores voor Marleen Lefevre, Tom Groeseneken, Filip Havet en Fred Francart bij CD&V, en bij Caroline Vangoidsenhoven bij de VLD.

In de OCMW-raad blijft alles zoals het was: 5 CD&V, 3 VLD en 1 SP.A. Uiteindelijk kwamen er wat verschuivingen want Willy Lambrechts (CD&V) nam ontslag uit de gemeenteraad en ging naar het OCMW, waar hij voorzitter werd. In de gemeenteraad werd hij opgevolgd door Daisy Celis die de eed zou afleggen samen met de andere raadsleden. De OCMW-voorzitter werd automatisch toegevoegd aan het College en was bevoegd voor Sociale Zaken.

Hoegaarden nam in december 2006 afscheid van zeven leden uit de gemeenteraad. Vooreerst was er ouderdomsdeken Cyrille Vandermolen (CD&V) die 48 jaar in de gemeenteraad zetelde, waarvan 24 jaar als schepen. Hij maakte ongeveer 480 gemeenteraden mee. Nog bij de CD&V verdwenen Marc Rimanque, 18 jaar raadslid, Paul Schoovaerts, over drie legislaturen gespreid een 11-tal jaar in de raad, en Jan Degeest, vier jaar raadslid. Bij de VLD verdwenen Geert Van den Steen, 12 jaar raadslid, en Marianne Taverniers, 7 jaar in de raad. Bij de SP.A verdween Rita Jonckers, na vier jaar in de raad te hebben gezeteld. – HCH

Geert Van den Steen stopte, Luc Buccauw was leider bij SP.a